Forsikring

Posted on by

Alle utøvere og medlemmer som deltar på dugnad i regi av Østmarka OK er forsikret gjennom NIFs barneidrettsforsikring og o-klubbens egne forsikringsordninger. Under kan du lese mer om innholdet i disse skade-/utøverforsikringene.

NIFs barneidrettsforsikring (til og med 12 år)

Norges Idrettsforbund har med virkning fra 1. januar 2001 inngått en forsikringsavtale med forsikringsselskapet If. Forsikringen omfatter barn til og med det året de fyller 12 år. Forsikringen betales av NIF.

Utdrag fra vilkårene

Følgende er forsikret:

 • Medlemmer av lag tilsluttet NIF.
 • Flyktninger/asylsøkere.
 • Valgte/utpekte trenere, ledere og dommere for de aktuelle medlemmer.
 • Barn som ikke er medlem av lag/klubb, men deltar i organisert aktivitet.
 • Deltakere på godkjente idrettsskoler som følger hele årsløpet/skoleåret. Tidsbegrensede idretts­skoler/særidrettsskoler inngår ikke i ordningen.

Forsikringen omfatter:

 • Idrettsskader i forbindelse med organisert idrettsutøvelse
 • Ulykkesskader som inntreffer i forbindelse med reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.
 • Forsikringssummene er
  • Erstatning ved idrettsdødsfall: kr. 10.000,-
  • Ved invaliditet kr. 300.000,-. Forsikringssummer ved medisinsk invaliditet er kr. 300.000,- økende med 2 % for hver invaliditetsgrad over 50 %, inntil maksimal utbetaling kr. 600.000,- ved 100 % medisinsk invaliditet. Invaliditetsgrad under 5 % gir ikke erstatning.
 • Behandlingsutgifter inntil kr. 15.000,-
 • Tannskader inntil kr. 15.000
 • Egenandel ved behandlingsutgifter kr. 500,-

Melding om skade
Skade som omfattes av avtalen skal snarest sendes/meldes If på egen blankett.

Skademelding
Trener eller leder skal bekrefte de opplysninger på skademeldingen som angår laget, og at årets kontingent er betalt. Ved krav om dekning av utgifter, vedlegges originalkvitteringer.

Skademeldingen sendes If Oppgjør Ulykke, Postboks 240 1326 Lysaker, tlf. 02400.

Nærmere informasjon om forsikringen fås ved henvendelse til Idrettskretsen, Idrettens forsikringskontor, Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo eller via internett: www.nif.idrett.no

Østmarka OK’s utøverforsikring

Klubben har tegnet utøverforsikring for alle klubbens aktive medlemmer. Forsikringen er tegnet hos Gjensidige.

Forsikringen dekker ulykke eller skade som har oppstått i konkurranse eller organisert trening – også på reise om formålet med reisen er utøvelse av idretten. Det må kunne dokumenteres at en trening inngår i et planmessig treningsprogram.

Ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade dekker forsikringen ulykke en engangsutbetaling på kr 150.000,-. Behandling dekkes med opptil kr. 50.000,-. Forsikringen opphører når utøver runder 70 år.

Du kan laste ned hele denne siden her: Utøverforsikring 2020

Frivillig utøverforsikring (tegnes av den enkelte)

Forsikringen (If skadeforsikring) er tiltenkt utøvere fra og med det året de fyller 13 år og dekker behandlinger ved ulykker – godt forklart på:
http://filer.idrettshelse.no/Forsikringsbevis/Forsikringsbevis%20og%20Vilk%C3%A5r%202019%20-%20Ut%C3%B8verforsikring%20orientering.pdf

Forsikringen koster kr. 600,- per år og gjelder fra 1. januar til 31. desember (dvs. at om man forsikrer seg nå så gjelder forsikringen kun ut året). Forsikringen er en idrettsskadeforsikring som kun dekker ulykker i forbindelse med organisert trening eller konkurranser i idretten der forsikrede har kjøpt forsikring/lisens.

Forsikringen tilsvarer lisenser/forsikringer som for enkelte andre idretter er obligatoriske ved deltakelse i konkurranser. Den erstatter ikke vanlig reiseforsikring. Denne forsikring tilsvarer barneidrettsforsikringen som er beskrevet tidligere (for barn under 13 år).

Østmarka OK’s dugnadsforsikring

Klubben har tegnet dugnadsforsikring for alle klubbens aktive medlemmer. Forsikringen er tegnet hos Gjensidige.

Forsikringen dekker ulykke eller skade som har oppstått under dugnadsarbeid.

Ved varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade dekker forsikringen ulykke en engangsutbetaling på kr 1 000.000,-. Behandling dekkes med opptil kr. 50.000,-. Forsikringen opphører når utøver runder 75 år.

Du kan laste ned hele denne siden her: Dugnadforsikring 2020

Eventuelle andre forsikringer

Andre forsikringer som kan ha deler av samme dekningsomfang som forsikringene over er særskilte barneforsikringer eller andre skade/ulykkesforsikringer som den enkelte kan ha tegnet i andre sammenhenger.