Velkommen til årsmøtet 2024

Det innkalles herved til årsmøte i Østmarka OK torsdag 15. februar 2024, kl. 19.00 på Lørenskog videregående skole. 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 31. januar. Sakene kan sendes til: post@ostmarkaok.no.

Fullstendig saksliste inkl. årsmelding, revidert regnskap, forslag og innkomne saker legges ut på hjemmesiden senest en uke før årsmøtet.

Foreløpig saksliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Valg av dirigent
 3. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokollen
 4. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordningen
 5. Behandle Østmarka OKs årsmelding, herunder utvalg- og gruppeårsmeldinger
 6. Behandle Østmarka OK sitt regnskap for 2023, styrets økonomiske beretning og kontrollutvalgets beretning
 7. Behandle innkomne forslag og saker
 8. Behandle årsplaner for utvalg 2024
 9. Fastsette medlemskontingent for 2024, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 10. Vedta budsjett for 2024
 11. Behandle Østmarka OK sin organisasjonsplan
 12. Valg

Stemmerett, valgbarhet: For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. lov for Østmarka OK § 5-1. Dette innebærer at et medlem må ha vært tilsluttet Østmarka OK i minst 1 måned og ha betalt kontingent.

Det blir servert kaffe og kringle og tid for sosialt samvær etter at årsmøtets formelle del er ferdig.  

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret i Østmarka OK